În perioada ianuarie-februarie 2021, în cadrul proiectului „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova”, a continuat implementarea activităţilor proiectului combinând munca la distanţă cu şedinţele ordinare şi misiunea în Republica Moldova a liderului echipei de proiect.

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS) este asistat de un expert internaţional pentru a dezvolta un set mai bun de variabile care să explice caracteristicile şi demografia populaţiei de afaceri, deoarece există o cerere mare de informaţii privind demografia întreprinderilor în ţară înaintată de instituţiile de stat relevante. În acest sens, pe 21 ianuarie a fost iniţiată o activitate dedicată demografiei întreprinderilor.
Activitatea este focusată pe oferirea îndrumărilor teoretice şi practice în vederea producerii datelor îmbunătăţite privind demografia afacerilor, precum şi asigurarea comparabilităţii acestora cu cifrele produse de UE şi ţările vecine.
Totodată, în data de 29 ianuarie a avut loc o şedinţă despre aspectele juridice legate de statisticile oficiale. Deşi BNS se poate baza pe o lege bună în domeniul statisticii, inspirată de cele mai bune practici internaţionale, implementarea acesteia necesită în continuare îmbunătăţiri şi trebuie elaborate unele proiecte de legislaţie secundară. Pentru a sprijini BNS, ParStat a delegat un expert naţional şi internaţional, pentru a asigura coerenţa şi eficienţa. Discuţia din cadrul şedinţei de lansare a ajutat la clarificarea în detaliu a diferitelor nevoi de sprijin juridic, mergând de la posibila revizuire a legii, la regulamente şi orientări, trecând prin relaţiile şi acordurile cu alte organisme guvernamentale.


În data de 2 februarie a fost organizată o şedinţă la tema indicelui de cost în construcţii, în cadrul căreia a fost evidenţiată relevanţa acestui indicator atât în statistica macroeconomică, cât şi pentru a calcula valoarea de piaţă a imobilului, astfel cum este prevăzut în hotărârea respectivă a Guvernului. Având în vedere că sectorul construcţiei înregistrează o creştere rapidă şi este unul dintre factorii cheie care influenţează pe termen scurt nivelul activităţii economice în Republica Moldova, este important ca indici de cost în construcţiilor să fie fiabili. Aceasta decurge din necesitatea de a evalua rezultatele reale în acest sector, care nu pot fi obţinute numai prin referire la datele statistice obişnuite privind construcţiile şi clădirile.
Cu toate acestea, deoarece metodologia actuală şi toate instrumentele statistice legate de producerea indicatorului sunt depăşite, întregul proces trebuie reproiectat şi este necesară o metodologie revizuită. Aceste informaţii vor permite Biroului Naţional de Statistică să revizuiască sau să creeze indici proprii şi să compare metodologia şi sursele lor de date cu cele utilizate în prezent în alte ţări.
Printre activităţile tematice ale proiectului, un rol esenţial pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor Biroului Naţional de Statistică îl au cursurile de limba engleză. Cursurile au început pe 8 şi 9 februarie pentru participanţii din cele patru grupe formate. În scopul armonizării legislaţiei, procedurilor şi a metodologiilor, autorităţile din Republica Moldova trebuie săşi formeze o înţelegere mai bună a legislaţiei Uniunii Europene, iar în acest context, îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor de limba engleză vă permite reprezentanţilor BNS să aibă acces direct la acquis-ul Comunitar şi Sistemul Statistic European, precum şi pentru a stabili contacte personale directe cu reprezentanţii autorităţilor statistice din Statele Membre ale UE, consolidând astfel cooperarea internaţională între BNS şi autorităţile statistice Europene relevante.
Reuşitele şi provocările aferente activităţilor din cadrul proiectului au fost discutate pe 16 Februarie în cadrul celei de-a 3-a şedinţă a Comitetului Director, în cadrul căreia activităţile implementate de proiect au fost raportate şi au fost stabilite etapele viitoare.
Adiţional, în parteneriat cu biroul statistic din Olanda a avut loc instruirea privind controlul divulgării datelor statistice, derulată în perioada 16-19 februarie. Instruirea a vizat personalul care se ocupă de confidenţialitatea datelor statistice din cadrul BNS şi a introdus concepte de control al divulgării datelor, confidenţialitate şi sensibilitatea datelor. Subiectele au inclus principiile teoretice ale CDS privind datele tabulare şi protecţia microdatelor şi verificarea rezultatelor. Au fost prezentate studii de caz din statele membre, iar angajaţii BNS au avut posibilitatea de a lucra cu software-ul privind CDS a datelor tabulare şi protecţia microdatelor. Problemele discutate în cadrul instruirii s-au dovedit a fi importante pentru BNS în calitate de agenţie care încearcă să treacă la moduri mai avansate de diseminare a datelor, inclusiv la distanţă.
Această instruire a fost un prilej bun pentru specialişti de a-şi consolida cunoştinţele teoretice şi de a dobândi competenţe cu privire la metodele şi software-ul utilizat în divulgarea statistică a datelor tabulare şi protecţia microdatelor. În plus, această formare a fost o posibilitate bună pentru dezvoltarea unei cooperări internaţionale suplimentare cu autorităţile Europene relevante de Statistică.
În perioada 24-25 februarie a fost organizat un atelier despre sistemul de bază ESSPROS, la care au participat reprezentanţii BNS.
Participanţii s-au familiarizat cu specificaţiile metodologice ale ESSPROS (de exemplu, concepte cheie, definiţii, convenţii etc.) şi aspectele practice ale prezentării periodice ale unui set complet de date pentru sistemul de bază şi modulele ESSPROS.
O înţelegere bună, dar şi cunoştinţele necesare pentru prezentarea datelor ESSPROS în conformitate cu ghidurile şi reglementările metodologice, vor permite reprezentanţilor BNS să înregistreze în mod corespunzător încasările şi cheltuielile organizaţiilor sau schemele implicate în intervenţiile de protecţie socială.