Pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie 2021, proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere (AA) și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” a oferit sprijin Parlamentului Republicii Moldova, aceasta fiind una dintre instituțiile publice relevante, ale cărei capacități de identificare, planificare și implementare a priorităților de implementare a Acordului de Asociere sunt consolidate și îmbunătățite.

Echipa de experți a proiectului finanțat de UE a efectuat și finalizat o Evaluare a Nevoilor de Formare și un Plan de Consolidare a Capacităţilor pentru Unităţile Structurale responsabile de integrarea în UE din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, care includ un plan de formare de doi ani care va fi integrat în planul anual de formare generală al Parlamentului. Acest plan se axează pe Direcția generală juridică, pe Direcția informațional-analitică și asupra personalului de secretariat al comisiilor permanente ale Parlamentului.

În urma acestei evaluări s-a constatat că aproximativ jumătate din personalul Parlamentului este destul de experimentat în aspecte legate UE, în timp ce aproximativ o treime din personal nu deține o experiență semnificativă în domeniul UE, întrucât aceștia și-au început de curând activitatea la Parlament.

Planul de formare a abordat patru subiecte principale: 1) cursuri de formare generală în domeniul UE, 2) cursuri de formare în domeniul general juridic, 3) cursuri de formare legate de aproximarea juridică a UE și 4) cursuri de formare privind utilizarea bazelor de date relevante – toate menite să sporească capacitatea personalului de a se implica în mod corespunzător în punerea în aplicare a agendei AA. De asemenea, Proiectul a elaborat și stabilit împreună cu Secretariatul Parlamentului o listă detaliată de activități de formare și de consolidare a capacităților legate de UE pentru 2022 și 2023. Aceste activități convenite vor fi incluse în Planul anual de formare al Secretariatului Parlamentului pentru 2022.

Ca urmare a evenimentului dedicat Rolului Parlamentului în Procesul de Asociere cu UE, desfășurat în octombrie 2021 pentru deputații nou-aleși, experții Proiectului au elaborat o Notă Informativă cu privire la necesităţile ulterioare și activităţile de monitorizare pentru a sprijini deputaţii în ceea ce privește aproximarea juridică și alte aspecte legate de UE. Pe baza rezultatelor chestionarului și a interviurilor la fața locului cu deputații și cu personalul Parlamentului, experții au evidențiat subiectele propuse pentru activitățile ulterioare de sprijinire a deputaților prin intermediul comisiilor parlamentare specifice. Subiectele identificate includ aspecte specifice ale procesului de asociere a Moldovei la UE și multe subiecte specifice ale proiectelor de legislație care sunt vizate de AA al Moldovei, cum ar fi legislația privind protecția mediului, protecția datelor, legislația vamală, legislația privind comerțul electronic și asigurările.

Totodată, două rapoarte de evaluare au fost finalizate și prezentate Parlamentului spre examinare, și anume un Raport de evaluare privind proiectul Codului de procedură parlamentară al Republicii Moldova (înregistrat la 2 noiembrie 2018), care are drept scop furnizarea de recomandări generale și specifice referitoare la UE în vederea îmbunătățirii procedurilor parlamentare legate de 1) aproximarea juridică a UE, 2) supravegherea procesului de asociere la UE și 3) cooperarea interparlamentară cu UE și statele membre ale acesteia; și un Raport de evaluare a cooperării dintre Parlament și Guvern privind agenda de integrare în UE, care are ca scop evaluarea cadrului juridic care definește cooperarea dintre Parlament și Guvern în ceea ce privește integrarea în UE și prezentarea unei analize comparative a practicilor din Moldova și a abordărilor existente la nivelul UE și în statele membre ale UE. Acesta identifică provocările specifice din Moldova în ceea ce privește implementarea AA și aproximarea juridică de UE și propune soluții.

În același timp, prin intermediul altor activități ale Proiectului, Parlamentul a beneficiat, de asemenea, de sprijin specific în ceea ce privește proiectul de Lege privind protecţia datelor și proiectul de Lege privind Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (după prima lectură și amendamentele ulterioare în Parlament) – au fost elaborate Rapoarte de Evaluare și au avut loc mese rotunde cu experții Proiectului.

Acordul de asociere a constituit cadrul juridic pentru asocierea politică și integrarea economică treptată a Republicii Moldova cu UE și cu Statele sale Membre începând cu 1 septembrie 2014, când majoritatea dispozițiilor sale au fost aplicate cu titlu provizoriu, și care a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016. AA include angajamentele Republicii Moldova de a-și moderniza cadrul instituțional și juridic, prin alinierea acestuia cu legile și principiile existente în UE. Un obiectiv major al AA este instituirea unei Zone de Liber Schimb Aprofundate și Cuprinzătoare (DCFTA) între Moldova și UE și Statele sale Membre, deschizând astfel piața internă a UE pentru bunurile din Moldova și viceversa. Guvernul are responsabilitatea principală de a apropia sistemul juridic național al Moldovei de cerințele UE enumerate în AA și, de asemenea, își asumă rolul central de coordonare pentru punerea în aplicare a AA de către Moldova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) este responsabil de coordonarea punerii în aplicare a AA de către Moldova, care presupune elaborarea Planului național de acțiuni pentru implementarea AA (PNAIAA) și raportarea punerii în aplicare a acestuia de către Moldova. Centrul de Aproximare Juridică (CAJ), din cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului, este responsabil de a verifica dacă proiectele de legi/dispozițiile legislative îndeplinesc cerințele UE menționate în AA (verificarea conformității).